Hỏi đáp

Tại Sao Phải Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo Của Đảng

Bạn đang quan tâm đến Tại Sao Phải Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo Của Đảng phải không? Nào hãy cùng VCCIDATA đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Tại Sao Phải Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo Của Đảng tại đây.

*

Bạn đang xem: Tại sao phải nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng

*

*

*

Xem thêm: Trọn Bộ Đề Thi Tiếng Anh Lớp 3 Và 4 Mới Nhất, Đề Thi Tiếng Anh Lớp 3 Học Kỳ 1

*

Một buổi sinh hoạt định kỳ của đảng viên chi bộ khu Sơn Nga, xã Nga Hoàng, huyện Yên Lập. Ảnh Đinh Vũ

PTĐT – Tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Sự vững mạnh của các tổ chức cơ sở Đảng chính là điều kiện bảo đảm cho sự vững mạnh của toàn Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng là vấn đề có tính quy luật, là yêu cầu tất yếu khách quan trong công tác xây dựng Đảng, là cơ sở vững chắc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cách mạng, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên làm cho Đảng xứng đáng là người lãnh đạo, người “đầy tớ” thật trung thành của Nhân dân.

Sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng được biểu hiện trước hết ở trình độ giác ngộ cao, bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi biến động của tình hình chính trị – xã hội; đó là khả năng khắc phục những biểu hiện tiêu cực, sai trái, những hạn chế, khuyết điểm của chính tổ chức cơ sở đảng và của cơ quan, đơn vị; đó là sự nhạy bén về chính trị và kiên quyết đấu tranh chống lại những quan điểm, hành động thù địch, ngăn chặn tác động tiêu cực từ bên ngoài đối với cấp ủy, đảng viên. Sức chiến đấu còn thể hiện ở việc ủng hộ cái đúng, cái mới, cái tiến bộ, bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, sự nghiệp đổi mới đất nước; thể hiện ở sự đoàn kết, kỷ luật nghiêm và chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; thể hiện ở tính tiên phong gương mẫu, ý chí quyết tâm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Xác định rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của tổ chức cơ sở đảng, trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đã đạt được những kết quả quan trọng như: Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng kịp thời xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng gắn với việc sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị; đã tiến hành sắp xếp, sáp nhập 80 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 10 đơn vị hành chính cấp huyện, để thành lập mới 28 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 52 đơn vị); kiện toàn, sắp xếp 1.038/2.887 khu dân cư, để thành lập mới 502 khu (giảm 536 khu). Sắp xếp, kiện toàn một số mô hình chi bộ có tính đặc thù như: Chi bộ các cơ quan xã, phường, thị trấn; mô hình tổ chức đảng ở Cục quản lý thị trường, Cục thuế và Kho bạc Nhà nước tỉnh; tổ chức đảng ở các cơ sở y tế, giáo dục cấp huyện… đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đầu nhiệm kỳ 2015-2020 toàn tỉnh có 801 tổ chức cơ sở đảng, sau sắp xếp tính đến tháng 12/2019 còn 755 tổ chức cơ sở đảng, giảm 46 tổ chức cơ sở đảng. Chi bộ Ban khoa học xã hội, Đảng bộ Trường THPT Chuyên Hùng Vương tổ chức kết nạp 2 đảng viên mới.Phương thức lãnh đạo của đảng ở cơ sở tiếp tục được đổi mới; các cấp ủy thường xuyên rà soát, bổ sung quy chế làm việc để thống nhất lãnh đạo, điều hành các hoạt động trên mọi lĩnh vực; các nghị quyết được ban hành có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực và có tính khả thi cao; việc xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã đem lại kết quả tích cực; công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ cơ sở thường xuyên được chăm lo, đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở được trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa; năng lực, trình độ lý luận và thực tiễn của cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở được nâng lên rõ rệt, có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy có nhiều chuyển biến, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc; công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém được các cấp ủy đặc biệt quan tâm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hằng năm đạt 87,5%, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng yếu kém hằng năm đều thấp hơn chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra (bình quân 0,7%). Bên cạnh đó, công tác thi đua khen thưởng được các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, dân chủ, công khai, đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung theo quy định và sát với thực tế.Công tác phát triển đảng viên mới, củng cố tổ chức đảng được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo; từ tháng 12/2013 toàn tỉnh đã khắc phục được 100% tình trạng khu dân cư chưa có đảng viên, chưa có chi bộ độc lập. Đạt được những kết quả nêu trên là do các cấp ủy trong tỉnh đã có những nghị quyết, chỉ thị và giải pháp cụ thể về xây dựng tổ chức cơ sở đảng; các cấp ủy cơ sở đã nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên; hầu hết các tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh đã giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của địa phương, cơ quan, đơn vị; qua đó, đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém như: Một số tổ chức cơ sở đảng chưa nhận thức đầy đủ và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, thậm chí có nơi còn xem nhẹ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, khả năng nhận thức, vận dụng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của cấp ủy cấp trên ở một số tổ chức cơ sở đảng còn yếu. Một số cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị chưa vững vàng, chưa thực sự tiên phong, gương mẫu; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình còn hạn chế. Năng lực, trình độ của một số cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nội dung, chế độ sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ có nơi còn chậm được đổi mới.Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng cơ bản nổi lên là: Một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa quán triệt sâu sắc, toàn diện về vai trò, vị trí của tổ chức cơ sở đảng cũng như yêu cầu cấp bách phải nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; trong công tác tự phê bình và phê bình vẫn còn tình trạng nể nang, dĩ hòa vi quý, ngại va chạm, ngại đấu tranh. Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của một số tổ chức cơ sở đảng chưa cụ thể, thiếu tính khả thi, chưa sát tình hình thực tế địa phương, đơn vị; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cấp ủy chưa được quan tâm đúng mức; công tác kiểm tra, giám sát có thời điểm chưa được coi trọng, thiếu quyết liệt; chưa xử lý kịp thời cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.Trong thời gian tới, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong toàn đảng bộ đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định cần tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:Một là, tiếp tục đổi mới, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tổ chức cơ sở đảng “là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở” và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và cấp ủy viên nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên ban thường vụ cấp ủy, cấp ủy viên và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hai là, tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức cơ sở đảng gắn với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp trong khu vực ngoài nhà nước. Ba là, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, trọng tâm là nâng cao chất lượng ban hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch công tác hằng năm của cấp ủy; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong tự phê bình và phê bình, nhất là các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và các loại hình doanh nghiệp. Bốn là, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở; rà soát, bổ sung quy hoạch, chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy cơ sở; xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên, bí thư cấp ủy và cán bộ được quy hoạch.Năm là, tăng cường công tác dân vận, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân, nhất là ở những địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự; khi có nảy sinh tình huống phức tạp, nổi cộm cần có biện pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục, xử lý kịp thời nhằm ổn định tình hình ngay từ cơ sở; tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện tốt việc giải quyết đơn, thư phản ánh của nhân dân đối với tổ chức đảng, đảng viên.Sáu là, thực hiện nền nếp việc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp định kỳ đối thoại, tiếp xúc với đảng viên, nhân dân; thực hiện nghiêm túc, nền nếp việc phân công cấp ủy viên các cấp theo dõi, phụ trách cơ sở theo phương châm “Cấp ủy tỉnh nắm đến tổ chức cơ sở đảng; cấp ủy cấp huyện nắm đến chi bộ; đảng viên ở cơ sở nắm đến hộ gia đình”; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; việc chấp hành nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng và tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên; thực hiện kỷ luật nghiêm minh, kịp thời ngay từ cơ sở đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.Phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, bám sát những nhiệm vụ, giải pháp nêu trên công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng sẽ có bước phát triển mới, tạo tiền đề, cơ sở vững chắc cho xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ trong thời gian tới.

XEM THÊM:  Công nghệ xác định vị trí là gì

Vậy là đến đây bài viết về Tại Sao Phải Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo Của Đảng đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website VCCIDATA.COM.VN

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button