Hỏi đáp

Nợ ngắn hạn phi ngân hàng là gì

Bạn đang quan tâm đến Nợ ngắn hạn phi ngân hàng là gì phải không? Nào hãy cùng VCCIDATA đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Nợ ngắn hạn phi ngân hàng là gì tại đây.

Nợ ngắn hạn: một khái niệm quen thuộc đối với những ai đang tìm hiểu, nghiên cứu hay đầu tư vào các doanh nghiệp, làm ngân hàng… đều biết đến. vậy nợ ngắn hạn là gì? tài khoản nào là nợ ngắn hạn? Quý khách hàng quan tâm có thể theo dõi nội dung bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

Nợ ngắn hạn là gì?

Nợ ngắn hạn là nghĩa vụ tài chính ngắn hạn của công ty phải được thanh toán trong vòng một năm hoặc trong một chu kỳ hoạt động bình thường.

Bạn đang xem: Nợ ngắn hạn phi ngân hàng là gì

Các khoản nợ ngắn hạn thường được thanh toán bằng các tài sản lưu động sẽ được sử dụng hết trong vòng một năm. ví dụ về các khoản nợ ngắn hạn bao gồm các khoản phải trả, nợ ngắn hạn, cổ tức và các khoản phải trả, cũng như thuế thu nhập phải trả.

Các khoản nợ ngắn hạn thường được thanh toán bằng các tài sản lưu động sẽ được sử dụng hết trong vòng một năm. Tài sản lưu động bao gồm tiền mặt hoặc các khoản phải thu, là số tiền khách hàng nợ để bán hàng.

Tỷ lệ tài sản lưu động trên nợ ngắn hạn là một yếu tố quan trọng trong việc xác định khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của công ty khi chúng đến hạn. Các khoản phải trả thường là một trong những tài khoản nợ ngắn hạn lớn nhất trên báo cáo tài chính của một công ty và thể hiện các hóa đơn chưa thanh toán từ một nhà cung cấp. Các công ty cố gắng khớp ngày thanh toán để các khoản phải thu của họ được thu trước khi phải trả cho nhà cung cấp.

để khách hàng có thể hiểu rõ hơn nợ ngắn hạn là gì? , chúng tôi sẽ đưa ra một ví dụ cụ thể:

Ví dụ: một công ty có thể có thời gian gia hạn 70 ngày đối với khoản tiền nợ nhà cung cấp của mình, dẫn đến việc yêu cầu khách hàng thanh toán trong khoảng thời gian 35 ngày. Nợ ngắn hạn cũng có thể được thanh toán bằng cách tạo ra một khoản nợ hiện tại mới, chẳng hạn như nghĩa vụ nợ ngắn hạn mới.

bao gồm nợ ngắn hạn?

Trên bảng cân đối kế toán, nợ ngắn hạn bao gồm các khoản sau:

– Phải trả người bán ngắn hạn (mã số 311): chỉ tiêu này phản ánh số dư phải trả người bán có thời hạn thanh toán còn lại không quá 12 tháng hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh, thông thường tại thời điểm báo cáo. số liệu trong mục nhập này dựa trên số dư thành từng khoản của tài khoản 331 “phải trả cho người bán” mở cho từng nhà cung cấp.

– Người mua ứng trước ngắn hạn (mã số 312): chỉ tiêu này phản ánh số tiền người mua ứng trước để mua sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định, bất động sản đầu tư và doanh nghiệp phải cung ứng trong vòng 12 tháng hoặc đang trong chu kỳ sản xuất kinh doanh bình thường tại thời điểm báo cáo (không bao gồm thu nhập nhận trước). dữ liệu cho mục này dựa trên số hiện lên với thông tin chi tiết của tài khoản 131 “khoản phải thu khách hàng” được mở chi tiết cho từng khách hàng.

– Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (mã số 313): Chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền mà doanh nghiệp còn phải nộp cho nhà nước tại thời điểm báo cáo, bao gồm thuế, phí, lệ phí và các khoản khác. phải trả cho nhà nước. phải trả. Số liệu trong bút toán này dựa trên số dư chi tiết của tài khoản 333 “thuế và các khoản nợ khác với nhà nước”.

XEM THÊM:  Tại sao khi tăng nhiệt độ lên quá cao so với nhiệt độ tối ưu của một enzim

– Phải trả người lao động (mã số 314): chỉ tiêu này phản ánh các khoản công ty phải trả cho người lao động tại thời điểm báo cáo. các số liệu trong bút toán này dựa trên số dư chi tiết của tài khoản 334 “cho người lao động”.

– Chi phí ngắn hạn phải trả (mã số 315): chỉ tiêu này phản ánh giá trị các khoản nợ phải trả khi nhận hàng hóa, dịch vụ nhưng không có hóa đơn, chi phí trong kỳ báo cáo. báo cáo không đủ hồ sơ, tài liệu nhưng chắc chắn sẽ phát sinh phải tính vào chi phí sản xuất kinh doanh và phải thanh toán trong thời hạn 12 tháng hoặc chu kỳ sản xuất kinh doanh bình thường tiếp theo tại thời điểm báo cáo, chẳng hạn như các khoản trích trước lương nghỉ phép. , lãi vay phải trả, v.v., số liệu trong bút toán này dựa trên số dư chi tiết của tài khoản 335 “chi phí phải trả”. ​​

Xem ngay: Tại sao facebook không gửi mã xác nhận

– Các khoản phải trả ngắn hạn nội bộ (mã số 316): chỉ tiêu này phản ánh các khoản phải trả nội bộ có thời hạn thanh toán còn lại không quá 12 tháng hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường tại thời điểm báo cáo (ngoài các khoản thu về vốn kinh doanh) giữa đơn vị cấp trên với đơn vị hạch toán phụ thuộc không có tư cách pháp nhân và giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong công ty. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư chi tiết của các tài khoản 3362, 3363 và 3368. Khi đơn vị cấp trên lập báo cáo tài chính hợp nhất với đơn vị kế toán cấp dưới thì chỉ tiêu này được bù trừ bằng khoản mục “Tín dụng nội bộ ngắn hạn” trong bảng cân đối kế toán của các đơn vị hạch toán phụ thuộc.

– Phải trả theo tiến độ của hợp đồng xây dựng (mã số 317): chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa tổng số lũy kế khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch và tổng số thu. phần công việc đã hoàn thành vào cuối kỳ báo cáo đối với hợp đồng xây dựng cơ bản dở dang. Số liệu ghi vào sổ này căn cứ vào số dư có của tài khoản 337 “thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng”.

– Thu nhập ngắn hạn chưa thực hiện (mã 318): chỉ tiêu này phản ánh thu nhập chưa thực hiện tương ứng với nghĩa vụ mà công ty sẽ phải thực hiện trong vòng 12 tháng tới hoặc trong 12 tháng tới đối với hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường hoặc chu kỳ kinh doanh tại thời gian báo cáo. dữ liệu cho bút toán này là số dư có thành khoản của tài khoản 3387 – “thu nhập chưa thực hiện”.

– Các khoản phải trả ngắn hạn khác (mã số 319): chỉ tiêu này phản ánh các khoản phải trả khác có thời hạn thanh toán còn lại không quá 12 tháng hoặc theo chu kỳ sản xuất kinh doanh bình thường tại thời điểm viết báo cáo này, ngoài Nợ phải trả đã được phản ánh ở các chỉ tiêu khác như: giá trị tài sản thừa phát hiện không rõ nguyên nhân, phải nộp BHXH, kpcc, tiền gửi, ký quỹ ngắn hạn … số liệu ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư tài khoản chi tiết. : tài khoản 338, 138, 344.

– Khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn (mã số 320): chỉ tiêu này phản ánh tổng giá trị các khoản vay và nợ của công ty với các ngân hàng, tổ chức, công ty tài chính và các đơn vị khác có thời hạn thanh toán còn lại không lớn hơn 12 tháng tại thời điểm báo cáo.

XEM THÊM:  104 Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành điều dưỡng | e4Life.vn

– Dự phòng phải trả người bán ngắn hạn (mã số 321): chỉ tiêu này phản ánh khoản dự phòng các khoản dự kiến ​​phải trả trong vòng 12 tháng hoặc trong chu kỳ sản xuất kinh doanh bình thường tiếp theo tại thời điểm viết bài. bảo lãnh sản phẩm, hàng hóa, công trình xây dựng, dự phòng tái cơ cấu, chi phí trích trước để sửa chữa định kỳ tài sản cố định, truy thu phục hồi môi trường, v.v. Các khoản dự phòng cho các khoản phải trả thường được ước tính, không chắc chắn về thời gian phải trả, số tiền phải trả và công ty vẫn chưa nhận được hàng hóa hoặc dịch vụ từ nhà cung cấp.

– Quỹ khen thưởng và phúc lợi (mã 322): Mục nhập này phản ánh Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi và Quỹ khen thưởng quản lý điều hành chưa được sử dụng tại thời điểm báo cáo.

– Quỹ bình ổn giá (mã số 323): chỉ tiêu này phản ánh giá trị hiện có của Quỹ bình ổn giá tại thời điểm báo cáo.

– Giao dịch mua lại trái phiếu chính phủ (mã 324): Chỉ tiêu này phản ánh giá trị trái phiếu chính phủ của bên bán khi thời hạn của hợp đồng mua lại chưa hết tại thời điểm báo cáo.

Nợ dài hạn là gì?

Nợ dài hạn là thước đo tổng hợp phản ánh tổng giá trị các khoản nợ dài hạn của công ty, bao gồm các khoản nợ có thời hạn thanh toán còn lại từ 12 tháng trở lên hoặc trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh. báo cáo.

Các khoản nợ dài hạn được liệt kê trên bảng cân đối kế toán sau các khoản nợ ngắn hạn, một phần có thể bao gồm các khoản nợ phải trả, các khoản vay, thuế hoãn lại và các nghĩa vụ hưu trí khác. Nợ dài hạn là nghĩa vụ không đến hạn thanh toán trong vòng 12 tháng tới hoặc trong chu kỳ hoạt động của công ty nếu lớn hơn một năm. Chu kỳ hoạt động của công ty là khoảng thời gian cần thiết để biến hàng tồn kho thành tiền mặt.

tài khoản nào là nợ dài hạn

Trên bảng cân đối kế toán, nợ dài hạn bao gồm các khoản sau:

– Phải trả người bán dài hạn (mã số 331): chỉ tiêu này phản ánh số tiền đang chờ thanh toán cho người bán có thời hạn thanh toán còn lại trên 12 tháng trở lên trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh, nói chung tại thời điểm báo cáo. .

Xem ngay: Tại sao laptop không kết nối được mạng dây

– Người mua ứng trước dài hạn (mã số 332): chỉ tiêu này phản ánh số tiền người mua ứng trước để mua sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định, bất động sản đầu tư và công ty phải cung cấp trên 12 tháng trở lên . của một chu kỳ sản xuất và thương mại bình thường tại thời điểm báo cáo

– Chi phí dài hạn phải trả (mã số 333): chỉ tiêu này phản ánh giá trị các khoản nợ phải trả do nhận hàng hóa, dịch vụ nhưng không phải là hóa đơn, chi phí trong kỳ báo cáo. Báo cáo không đủ hồ sơ, tài liệu nhưng chắc chắn sẽ phát sinh phải tính vào chi phí sản xuất kinh doanh và chỉ được thanh toán sau 12 tháng hoặc sau chu kỳ sản xuất kinh doanh bình thường tiếp theo của Việt Nam. đáo hạn hợp đồng vay có kỳ hạn.

XEM THÊM:  Tại Sao Làm Giá Đỗ Bị Thối

– Phải trả nội bộ vốn lưu động (mã số 334): tùy theo đặc điểm hoạt động và mô hình quản lý của từng đơn vị, công ty phải phân cấp và quy định cho các đơn vị hạch toán thuộc ghi nhận vốn công ty giao cho khoản mục. hoặc vì mục tiêu góp vốn của chủ sở hữu.

– Các khoản phải trả dài hạn trong nước (mã số 335): Chỉ tiêu này phản ánh các khoản phải trả trong nước có thời hạn thanh toán còn lại trên 12 tháng trở lên của một chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường ở Việt Nam. vốn) giữa đơn vị cấp trên với đơn vị hạch toán phụ thuộc không có tư cách pháp nhân và giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong một công ty.

– Thu nhập dài hạn chưa thực hiện (mã số 336): chỉ tiêu này phản ánh thu nhập chưa thực hiện tương ứng với nghĩa vụ mà công ty sẽ phải thực hiện trong vòng 12 tháng hoặc sau một khoảng thời gian của kỳ sản xuất kinh doanh bình thường tiếp theo mà thời gian được báo cáo.

– Các khoản phải trả dài hạn khác (mã số 337): chỉ tiêu này phản ánh các khoản phải trả khác có thời hạn thanh toán còn lại trên 12 tháng trở lên của một chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường tại thời điểm viết báo cáo, ngoài các khoản nợ hiện có. thể hiện ở các khoản khác như tiền gửi, tiền gửi dài hạn, tiền vay dài hạn, …

– Các khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn (mã số 338): chỉ tiêu này phản ánh các khoản vay và nợ của công ty từ các ngân hàng, tổ chức, công ty tài chính và các đơn vị khác có thời hạn thanh toán còn lại lớn hơn 12 tại thời điểm báo cáo, như: số tiền vay ngân hàng, khoản phải trả TSCĐ thuê tài chính, sản phẩm phát hành trái phiếu phổ thông …

– Trái phiếu chuyển đổi (mã 339): chỉ tiêu này phản ánh giá trị phần gốc của trái phiếu chuyển đổi do công ty phát hành tại thời điểm báo cáo.

– cổ phiếu ưu đãi (mã 340): mục này phản ánh giá trị của cổ phiếu ưu đãi theo mệnh giá mà tổ chức phát hành có nghĩa vụ mua lại vào một thời điểm cụ thể trong tương lai.

– Thuế thu nhập hoãn lại phải trả (mã số 341): chỉ tiêu này phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải nộp tại thời điểm nộp hồ sơ.

– Dự phòng phải trả dài hạn (mã số 342): chỉ tiêu này phản ánh khoản dự phòng các khoản dự kiến ​​đến hạn thanh toán sau 12 tháng hoặc chu kỳ sản xuất kinh doanh bình thường tiếp theo tại thời điểm báo cáo, như dự phòng bảo lãnh sản phẩm, hàng hóa, công trình, dự phòng tái cơ cấu, chi phí trích trước sửa chữa định kỳ tài sản cố định …

– Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (mã số 343): chỉ tiêu này phản ánh số kinh phí phát triển khoa học và công nghệ chưa sử dụng tại thời điểm báo cáo …

Trên đây là một số nhận xét của chúng tôi về Nợ ngắn hạn là gì? Nợ ngắn hạn là tài khoản nào? Quý khách hàng quan tâm vui lòng theo dõi nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào bài viết, vui lòng phản hồi trực tiếp cho nhân viên hỗ trợ.

Xem thêm: Tại sao menden lại chọn các cặp tính trạng tương phản khi thực hiện phép lai

Vậy là đến đây bài viết về Nợ ngắn hạn phi ngân hàng là gì đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website VCCIDATA.COM.VN

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button