Hỏi đáp

Hội nghị công nhân viên chức là gì

Bạn đang quan tâm đến Hội nghị công nhân viên chức là gì phải không? Nào hãy cùng VCCIDATA đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Hội nghị công nhân viên chức là gì tại đây.

Xem thêm: Sinh Năm 27 Tuổi Là Tuổi Con Gì, 27 Tuổi Con Gì – Nano Machine

công đoàn viên chức Việt Nam

Bạn đang xem: Hội nghị công nhân viên chức là gì

công đoàn học viện

khoa học xã hội ở Việt Nam

..

số: 135 / hd-cĐ

Xem thêm: Sinh Năm 27 Tuổi Là Tuổi Con Gì, 27 Tuổi Con Gì – Nano Machine

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

độc lập – tự do – hạnh phúc

………………………………

Hà Nội, ngày 8 tháng 12 năm 2021

Xem thêm: Sinh Năm 27 Tuổi Là Tuổi Con Gì, 27 Tuổi Con Gì – Nano Machine

Xem thêm: Sinh Năm 27 Tuổi Là Tuổi Con Gì, 27 Tuổi Con Gì – Nano Machine

Xem thêm: Sinh Năm 27 Tuổi Là Tuổi Con Gì, 27 Tuổi Con Gì – Nano Machine

Xem thêm: Sinh Năm 27 Tuổi Là Tuổi Con Gì, 27 Tuổi Con Gì – Nano Machine

hướng dẫn

điều gì đó về tổ chức hội nghị

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

theo luật tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; luật cán bộ, viên chức; Luật viên chức, được sửa đổi và hoàn thiện vào năm 2019;

Căn cứ vào nghị định số của chính phủ. 04/2015 / nĐ-cp ngày 09/01/2015 về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư 01/2016 / tt-bnv ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của nghị định số 04/2015 / nĐ-cp ngày 09/01/2015 của chính phủ;

phù hợp với nghị định số. 145/2020 / nĐ-cp ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một loạt nội dung về điều kiện lao động và quan hệ lao động; hướng dẫn không. 41 / hd-tlĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn công đoàn đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc;

theo Nghị định số 159/2016 / nĐ-cp ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của ủy ban thanh tra. định hướng Không. 1271 / hd-tlĐ ngày 07/8/2017 của Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc định hướng tổ chức công đoàn trong tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân theo quy định tại Nghị định số. 159/2016 / nd-cp;

theo Quy chế dân chủ trong hoạt động của Học viện Khoa học xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số. 434 / qd-khxh ngày 20/03/2017 của chủ tịch viện khoa học xã hội việt nam.

Để thống nhất việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện Khoa học xã hội Việt Nam (Học viện), Ban Thường vụ Đoàn Học viện hướng dẫn cụ thể một loạt nội dung về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thường niên như sau:

1. nguyên tắc tổ chức

1.1. hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (sau đây viết tắt là hội nghị) là hình thức dân chủ trực tiếp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (cbccvcnlĐ) tham gia quản lý. , xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

XEM THÊM:  Tại Sao Chrome Không Vào Được Facebook

Xem ngay: đặc điểm của mạng dạng bus là gì

1.2. Hội nghị được tổ chức dân chủ, thiết thực, đảm bảo các nội dung quy định tại Điều 5 Nghị định số. 04/2015 / nĐ-cp.

1.3. Hội nghị được tổ chức hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số người lao động của đơn vị hoặc ít nhất 2/3 số đại biểu được triệu tập tham dự. nghị quyết, quyết định của hội nghị được thông qua khi có trên 50% số người tham dự tán thành và nội dung không trái với quy định của pháp luật.

2. thời gian tổ chức cuộc họp thường niên hàng năm

Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng đơn vị chủ trì, phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động mỗi năm một lần vào cuối năm (cụ thể như quy định tại Điều 5 của Nghị định chính phủ số 04/2015 / nĐ-cp ngày 09 tháng 01 năm 2015). các đơn vị hoàn thành việc tổ chức hội nghị cán bộ định kỳ trước ngày 31 tháng 12 hàng năm theo đúng quy định.

3. khán giả và những người tham gia hội nghị

3.1. chủ đề:

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện (cụ thể thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 04/2015 / nĐ-cp).

3.2. người tham gia:

a) Đối với đơn vị có tổng số nhân viên từ 200 người trở xuống: tất cả nhân viên tham gia hội nghị.

b) Đối với đơn vị có tổng số nhân viên lớn hơn 200 người; hoặc có từ 200 người trở xuống nhưng công việc phân tán trên địa bàn rộng hoặc vì lý do chuyên môn không thể nghỉ việc: Thủ trưởng đơn vị thống nhất với công đoàn quyết định thành phần dự hội nghị đều là đoàn viên. bạn có thể cbccvcnlĐ hoặc ủy thác cho phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị.

4. chuẩn bị cho hội nghị

theo điều 6 thông tư số 01/2016 / tt-bnv ngày 13/01/2016 của bộ trưởng nội vụ hướng dẫn một số nội dung của nghị định số 04/2015 / nĐ-cp ngày 09/01/2015 của chính phủ và khoản 5 Điều 9 Quy chế dân chủ trong hoạt động của Học viện Khoa học xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số. 434 / qd-khxh ngày 20/03/2017 của Viện Khoa học Xã hội học Việt Nam.

5. tổ chức hội nghị

5.1. lễ kỷ niệm:

tên cơ quan, đơn vị

hội nghị (*)

năm ….

địa điểm, ngày … tháng … năm ….

Xem thêm: Sinh Năm 27 Tuổi Là Tuổi Con Gì, 27 Tuổi Con Gì – Nano Machine

Xem thêm: Sinh Năm 27 Tuổi Là Tuổi Con Gì, 27 Tuổi Con Gì – Nano Machine

(*) tên gọi: hội nghị cán bộ, công chức, viên chức là tên thường gọi. có thể xác định cụ thể và quyết định tên thích hợp để đảm bảo đại diện đầy đủ của những người tham gia hội nghị. ví dụ: hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị cán bộ công nhân viên.

XEM THÊM:  Phân tử khối là gì cho ví dụ

5.2. chương trình hội nghị:

 • chào cờ;
 • nêu lý do, giới thiệu đại biểu;
 • giới thiệu đoàn chủ tịch điều hành hội nghị, cử thư ký hội nghị;
 • thông qua chương trình hội nghị;
 • trình bày các báo cáo và quy chế theo nội dung đã chuẩn bị;
 • đại biểu cho ý kiến ​​về dự thảo;
 • người đứng đầu và chủ tịch công đoàn cấp bậc trả lời câu hỏi và kiến ​​nghị;
 • thông báo cho trưởng ban kiểm tra phổ biến;
 • bầu ủy ban kiểm tra (nếu nhiệm kỳ, hoặc bổ sung nếu bỏ trống);
 • phê duyệt các sửa đổi đối với quy chế và quy chế chi tiêu nội bộ (nếu có);
 • khen thưởng tổ chức; phát động thi đua, ký giao ước thi đua;
 • thông qua nghị quyết và bế mạc hội nghị.

5.3. đoàn chủ tịch và thư ký hội nghị:

a) Đoàn chủ tịch gồm Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch công đoàn của đơn vị. tuỳ theo tính chất và yêu cầu cần thiết, đoàn chủ tịch có đồng chí bí thư cấp uỷ đơn vị.

Trường hợp thủ trưởng đơn vị, chủ tịch công đoàn đang thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên thì tập thể quản lý đơn vị hoặc ban chấp hành công đoàn cử đại diện đoàn chủ tịch. .

b) Thư ký hội nghị do đoàn chủ tịch chỉ định và thực hiện các chức năng do đoàn chủ tịch phân công.

5.4. nội dung hội nghị:

a) Thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch công đoàn của đơn vị xuất trình các tài liệu, báo cáo được giao cho mình.

Xem ngay: Cách làm lucky number trên powerpoint

b) cbccvcnlĐ tham dự hội nghị để thảo luận về các văn kiện và báo cáo; đề xuất, kiến ​​nghị (nếu có).

c) Người đứng đầu và Chủ tịch công đoàn giải đáp những thắc mắc, kiến ​​nghị của người lao động về những nội dung thuộc thẩm quyền, bàn biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của người lao động trong đơn vị.

d) Trưởng Ban kiểm tra phổ biến báo cáo hoạt động của Ban kiểm tra phổ biến trong năm và chương trình công tác năm sau.

đ) bầu ban mới hoặc kiện toàn ban kiểm tra phổ biến (nếu có).

e) Phê duyệt quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị (nếu có).

g) tổ chức khen thưởng các cá nhân, tập thể đơn vị có thành tích trong công việc; bắt đầu chuyển động thi đua.

h) Chữ ký của giao ước thi đua giữa thủ trưởng đơn vị và công đoàn.

i) thông qua nghị quyết của hội nghị.

5.5. kinh phí tổ chức hội nghị lấy từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị.

iii. tổ chức thực hiện

1. bởi công đoàn học viện

 • chỉ đạo các công đoàn trực thuộc tổ chức hội nghị; tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân theo quy định.
 • lãnh đạo, hướng dẫn các công đoàn trực thuộc thực hiện các biện pháp tổ chức hội nghị đảm bảo công khai, dân chủ.
 • tóm tắt kết quả tổ chức hội nghị, đối thoại tại nơi làm việc của các công đoàn trực thuộc và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả về Công đoàn Viên chức Việt Nam theo thời gian quy định.
XEM THÊM:  Tại Sao Macbook Lại Đắt

2. cho liên hiệp các đơn vị

 • Công đoàn đơn vị chủ động phối hợp với Lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị, đối thoại phù hợp với định mức hiện hành; phổ biến, hướng dẫn và khuyến khích việc thực hiện các nghị quyết của hội nghị; chỉ định đầu mối điều phối, theo dõi, đề xuất xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện.
 • Định kỳ 6 tháng, công đoàn phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện. nghị quyết hội nghị; thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá cho toàn thể CBCNV của đơn vị.
 • trường hợp bất khả kháng không thể thực hiện trước ngày 31/12 các đơn vị thuộc và trực thuộc viện hàn. lâm nghiệp hoàn thành việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trước ngày 31 tháng 01 năm sau.
 • thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động của thanh tra viên phổ biến.
 • tổng hợp những đề xuất, kiến ​​nghị của CB-CNV sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế của đơn vị; tổ chức các cuộc đối thoại thường xuyên tại nơi làm việc; tổ chức lễ trao giải “Gương mặt của năm” (nếu có).
 • hàng năm, dựa trên hướng dẫn của công đoàn học viện, công đoàn đơn vị, để tổng hợp và báo cáo kết quả khi cần thiết. nhu cầu.

trên đây là hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; yêu cầu các công đoàn đơn vị báo cáo cấp ủy cùng cấp, chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị để thực hiện.

nơi tiếp nhận:

 • btv vhl đảng ủy (gửi b / c);
 • chủ tịch, vhl pv (gửi b / c);
 • lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc học viện ( cho p / h);
 • lưu: vt, toc.

Xem thêm: Sinh Năm 27 Tuổi Là Tuổi Con Gì, 27 Tuổi Con Gì – Nano Machine

Xem thêm: Sinh Năm 27 Tuổi Là Tuổi Con Gì, 27 Tuổi Con Gì – Nano Machine

Xem thêm: Sinh Năm 27 Tuổi Là Tuổi Con Gì, 27 Tuổi Con Gì – Nano Machine

Xem thêm: Sinh Năm 27 Tuổi Là Tuổi Con Gì, 27 Tuổi Con Gì – Nano Machine

tm. ban chấp hành

chủ tịch

Xem thêm: Sinh Năm 27 Tuổi Là Tuổi Con Gì, 27 Tuổi Con Gì – Nano Machine

Xem thêm: Sinh Năm 27 Tuổi Là Tuổi Con Gì, 27 Tuổi Con Gì – Nano Machine

Xem thêm: Sinh Năm 27 Tuổi Là Tuổi Con Gì, 27 Tuổi Con Gì – Nano Machine

Xem thêm: Sinh Năm 27 Tuổi Là Tuổi Con Gì, 27 Tuổi Con Gì – Nano Machine

pham minh phuc

Xem thêm: Sinh Năm 27 Tuổi Là Tuổi Con Gì, 27 Tuổi Con Gì – Nano Machine

Xem thêm: Sinh Năm 27 Tuổi Là Tuổi Con Gì, 27 Tuổi Con Gì – Nano Machine

Xem thêm: Sinh Năm 27 Tuổi Là Tuổi Con Gì, 27 Tuổi Con Gì – Nano Machine

Vậy là đến đây bài viết về Hội nghị công nhân viên chức là gì đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website VCCIDATA.COM.VN

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button