Blogs

xau ki tu

Bạn đang xem: xau ki tu Tại VCCIDATA Trang Tổng Hợp

Bạn đang quan tâm đến xau ki tu phải không? Nào hãy cùng VCCIDATA đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO xau ki tu tại đây.

BÀI TẬP: XÂU KÍ TỰ

—————————–

 

Bài 1: Nhập xâu S1, tạo xâu S2 gồm tất cả các chữ số của xâu S1

Program Xau_chu_so;

Uses crt;

Var i: integer;

S1,S2: string;

Begin

Clrscr;

            Write(‘Nhap xau ki tu S1: ‘); Readln(S1);

            S2:=#32;

            For i:=1 to length(S1) to

            If S1 in <‘0’..’9’> then

            S2:=S2+S1;

            Writeln(‘Xau S2: ‘,S2);

End.

Đang xem: Xau ki tu

Bài 2: Nhập xâu S1, tạo xâu S2 gồm tất cả các chữ cái của xâu S1

Program Xau_chu_cai;

Uses crt;

Var i: integer;

S1,S2: string;

Begin

Clrscr;

            Write(‘Nhap xau ki tu S1: ‘); Readln(S1);

            S2:=#32;

            For i:=1 to length(S1) to

            If S1 in <‘A’..’Z’>+<‘a’..’z’> then

            S2:=S2+S1;

            Writeln(‘Xau S2: ‘,S2);

End.

Bài 3: Nhập xâu S. Tìm ra có bao nhiêu chữ cái, bào nhiêu chữ số.

Program Dem_chu_cai_so;

Uses crt;

Var I,dem_chu,dem_so: integer;

S: string;

Begin

Clrscr;

            Write(‘Nhap xau S: ‘); Readln(S);

            Dem_chu:=0; dem_so:=0;

            For i:=1 to length(S) do

            If S in <‘A’..’Z’>+<‘a’..’z’> then

            Dem_chu:=dem_chu+1 else

            Dem_so:=dem_so+1;

            Writeln(‘Trong xau S co tat ca’,dem_chu,’chu cai’);

            Writeln(‘Trong xau S co tat ca’,dem_so,’chu so’);

End.

Bài 4: Nhập vào xâu S1, chuyển đổi chữ hoa thành chữ thường

Program Chu_thuong;

Uses crt;

Var i:integer;

S: string;

Begin

Crlscr;

            Write(‘Nhap sau S: ‘); Readln(S);

            For i:=1 to length(S) do

            If S in <‘A’..’Z’> then

            S:=CHR(ORD(S)+32);

            Writeln(S);

End.

Bài 5: Nhâp vào xâu S, chuyển đổi chữ thường thành chữ hoa

Program Chu_hoa;

Uses crt;

Var i: integer;

S: string;

Begin

Clrscr;

            Write(‘Nhap xau ki tu S: ‘); Readln(S);

XEM THÊM:  Chosen Là Gì - Nghĩa Của Từ Chosen

            For i:=1 to length(S) do

            If S in <‘a’..’z’> then

            S:=Upcase(S);

            Writeln(S);

End.

Bài 6: Nhập vào xâu S. Chuyển kí tự đầu của mỗi từ trong xâu thành chữ hoa

Program Chuyen_ki_tu_dau;

Uses crt;

Var i: integer;

S: string;

Begin

Clrscr;

            Write(‘Nhap xau S: ‘); Readln(S);

            S<1>:=Upcase(S<1>);

            For i:=1 to length(S) do

            If S=#32 then

            S:=Upcase(S);

            Writeln(S);

End.

Bài 7: Xóa hết khoảng trắng

Program Xoa_khoang_trang;

Uses crt;

Var i: integer;

S1,S2: string;

Begin

Clrscr;

            Write(‘Nhap xau S1: ‘); Readln(S1);

            S2:=#32;

            For i:=1 to length(S) do

            If S1<>#32 then

            S2:=S2+S1;

            Writeln(S);

End.

Bài 8: Xóa hết kí tự thừa trong xâu

Program Xoa_ki_tu_thua;

Uses crt;

Var i: integer;

S: string;

Begin

Clrscr;

            Write(‘Nhap xau S: ‘); Readln(S);

            While S<1>=#32 do delete(S,1,1);

            While S=#32 do delete(S,length(S),1);    

            While POS(#32#32,S)<>0 do delete(S,POS(#32#32,S),1);

            Writeln(S);

End.

Bài 9: Xóa hết chữ số trong xâu

Program Xoa_chu_so;

Uses crt;

Var i: integer;

S: string;

Begin

Clrscr;

            Write(‘Nhap xau S: ‘); Readln(S);

            For i:=length(S) downto 1 do

            If S in <‘0’..’9’> then

            Delete(S,i,1);

            Writeln(‘Xau sau khi xoa: ‘,S);

End.

Bài 10: Xóa hết chữ cái có trong xâu

Program Xoa_chu_cai;

Uses crt;

Var i: integer;

S: string;

Begin

Clrscr;

            Write(‘Nhap xau S: ‘); Readln(S);

            For i:=length(S) downto 1 do

            If S in <‘a’..’z’>+<‘A’..’Z’> then

            Delete(S,i,1);

            Writeln(‘Xau sau khi xoa: ‘,S);

End.

Xem thêm: Baán Nhà Đang Cho Thuê Và Quyền Của Người Thuê Nhà, Tư Vấn Thủ Tục Bán Nhà Ở Đang Cho Thuê

XEM THÊM:  Incidental Là Gì - Incidental Trong Tiếng Tiếng Việt

Bài 12: Nhập vào xâu. In ra xâu đảo theo từ

Program Xau_dao_theo_tu;

Uses crt;

Var S: string;

x,y,z: integer;

Begin

Clrscr;

            Write(‘Nhap xau S: ‘); Readln(S);

            Y:=length(S);

            For z:=length(S) downto 1 do           

            Begin

            If ((S=#32) and (y=1)) then

            Begin

            For x:=y to z do write(S);

            Z:=y;

            End;

            End;

End.

Bài 13: Đếm số lần xuất hiện của các kí tự trong xâu.

Program So_lan_xuat_hien;

Uses crt;

Var S: string;

dem: array<‘A’..’Z’> of integer;

i:integer;

ch: char;

Begin

Clrsccr;

            Write(‘Nhap xâu S: ‘); Readln(S);

            For ch:=’A’ to ‘Z’ do

            Dem:=0;

            For i:=1 to length(S) do

            If upcase(S) in <‘A’..’Z’> then

            Inc(dem)>);

            For ch:=’A’ to ‘Z’ do

            If dem<>0 then

            Writeln(ch,’  ‘,dem);

End.

Bài 14: In xâu S1 xuất hiện bao nhiêu lần trong xâu S2

Program S1_xuat_hien;

Uses crt;

Var i,dem: integer;

S1,S2: string;

Begin

Clrscr;

            Write(‘Nhap xau S2: ‘); Readln(S2);

            Write(‘Nhap xau S1: ‘); Readln(S1);

            Dem:=0;

            For i:=1 to length(S2) so

            If S1=copy(S2,i,length(S1)) then

            Dem:=dem+1;

            Writeln(‘Chuoi S1 xuất hien’,dem,’lan trong xau S2’);

End.

Bài 15: Đếm số từ trong xâu

Program So_tu;

Uses crt;

Var i,dem: integer;

S: string;

Begin

Clrscr;

            Write(‘Nhap xau S: ‘); Readln(S);

            Dem:=0;

            S:=S+’ ‘;

            For i:=1 to length(S) do

            If S=#32 then dem:=dem+1;

            Writeln(‘Trong xau co tat ca’,dem,’tu’);

End.

Bài 16: Xóa hết kí tự trùng nhau trong xâu

Program Xoa_ki_tu_trung;

Uses crt;

Var i,j,n: integer;

S: string;

Begin

Clrscr;

            Write(‘Nhap xau S: ‘); Readln(S);

XEM THÊM:  Các Chỉ Số Pao2 Là Gì ? Phân Áp Oxy (Po2) Có Ý Nghĩa Gì

            N:=length(S);

            I:=1;

            While i<n do

            Begin

            J:=i+1;

            While j<=n do

            Begin

            If S=S then

            Begin

            Delete(S,j,1);

            N:=n-1;

            End

            Else j:=j+1;

            End;

            I:=i+1;

            End;

            Writeln(‘Xau S moi: ‘,S);

End.

Bài 17:Nhập xâu St. Xóa một kí tự được nhập từ bàn phím.

Program Xoa_ki_tu;

Uses crt;

Var i: integer

K: char;

St: string;

Begin

Clrscr;

            Write(‘Nhap xau St: ‘); Readln(St);

            Write(‘Nhap ki tu k: ‘); Readln(k);

            For i:=1 to length(S) do

            If St=k then delete(S,I,1);

            Writeln(‘Xau sau khi xoa: ‘,S);

End.

Bài 18: Nhập xâu S. Nhập kí tự k. Đếm số lần xuất hiện của k

Program Ki_tu_k;

Uses crt;

Var i: integer;

K: char;

S: string;

Begin

Clrscr;

            Write(‘Nhap xau S: ‘); Readln(S);

            Dem:=0;

            For i:=1 to length(S) do

            If S=k then dem:=dem+1;

            Writeln(‘Ki tu k xuat hien’,dem,’lan’);

End.

Bài 19: Xâu đối xứng

Program Xau_doi_xung;

Uses crt;

Var S1,S2: string

I: integer;

Begin

Clrscr;

            Write(‘Nhap xau S1: ‘); Readln(S1);

            S2:=#32;

            For i:=length(S) downto 1 do

            S2:=S1;

            If S1=S2 then

            Writeln(‘Xau nay doi xuat’) else

            Writeln(‘Xau nay khong doi xung’);

End.

Xem thêm: đồng hồ nam omega dây da

Bài 21: Đếm xem trong xâu có bao nhiêu nguyen âm

Program Nguyen_am;

Uses crt;

Var dem,i: integer;

S: string;

Begin

Clrscr;

            Write(‘Nhapxau S: ‘); Readln(S);

            Dem:=0;

            For i:=1 to length(S) do

            If S in <‘A’,’O’,’E’,’U’,’I’,’a’,’o’,’e’,’u’,’i’> then

            Dem:=dem+1;

            Writeln(‘Trong xau co tat ca: ‘,dem,’ nguyen am’);

End.

Vậy là đến đây bài viết về xau ki tu đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website VCCIDATA.COM.VN

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button