Blogs

Bài Tập Về Xâu Kí Tự Trong Pascal, Bài Tập Kiểu Xâu

Bạn đang quan tâm đến Bài Tập Về Xâu Kí Tự Trong Pascal, Bài Tập Kiểu Xâu phải không? Nào hãy cùng VCCIDATA đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Bài Tập Về Xâu Kí Tự Trong Pascal, Bài Tập Kiểu Xâu tại đây.

Tác giảThông điệp AdminAdmin

*

Tiêu đề: Giải các bài toán về xâu kí tự

*

Bài 1: Nhập xâu kí tự bất kì a) Đếm số lần xuất hiện của 1 kí tự nào đó trong câu.b) Liệt kê các kí tự có mặt trong xâu cùng số lần xuất hiện của các kí tự đó.Bài giải:uses crt;var str:string<100>;chu:array<#1..#254> of integer;i:integer;ch:char;beginclrscr;for ch:=#1 to #254 do chu:=0;write(” Nhap chuoi = “);readln(str);for i:=1 to length(str) do(chu)>):=chu)> +1;writeLn(“Cac ki tu trong xau la:”);for ch:=#1 to #254 doif chu>0 then writeln(ch, “: xuat hien “,chu,” lan”);readln;end.Bài 2: Nhập 1 xâu kí tự.a) Xét xem trong xâu có K kí tự kề nhau mà như nhau hay không?b) Hãy xóa đi kí tự kề nhau mà như nhau, chỉ giữ lại một.Bài giải:uses crt;var ch:string<100>; i,k,d,d1,n:integer;(*****)function xoa:boolean;var i:integer;begin xoa:=false; for i:=1 to length(ch)-1 do if ch=ch then begin delete(ch,i,1); xoa:=true; exit end;end;(*****)beginclrscr; write(“Nhap chuoi :”);readln(ch); write(“Nhap ki tu K:”);readln(k); n:=length(ch); d:=0;d1:=0; for i:=1 to n-1 do begin if ch=ch then inc(d1) else d1:=0; if d1+1>=k then inc(d); end; if d>0 then writeln(“Co “,k,” ki tu nhu nhau”) else writeln(“Khong co “,k,” ki tu nhu nhau”); while xoa do; write(“In lai xau sau khi xoa:”); writeln(ch);readln;end.Bài 3: Nhập 1 xâu kí tự. Kiểm tra tính đối xứng của xâu đó. Nếu xâu không đối xứng thì đảo xâu.Bài giải:uses crt;var str,s:string<100>;n,i:integer;(*****)procedure sx(var a,b:char);var tam:char;begin tam:=a; a:=b; b:=tam;end;procedure dao(n,i:integer);var j:integer;begin for j:=i+1 to n do if str=str then begin sx(str,str); exit end;end;(*****)beginclrscr; write(“Nhap xau:”);readln(str); n:=length(str); s:=””; for i:=n downto 1 do s:=s+str; if str=s then writeln(“Chuoi doi xung:”) else begin writeln(“Chuoi ko doi xung, chuoi da dao doi xung:”); for i:=1 to n-1 do dao(n,i); end; writeln(str);readln;end.Bài 4: Cho 1 xâu kí tự. Tính xem trong số đó có bao nhiêu loại kí tự khác nhau ( không phân biệt in hoa hay in thường).Bài giải:uses crt;var s:string;i,j,dem:integer;t:boolean;beginclrscr; write(“Nhap xau:”);readln(s); dem:=0; for i:=1 to length(s) do begin t:=false; for j:=1 to i-1 do if((s)=(s)) then t:=true; if not(t) then inc(dem); end; write(“Co “,dem,” ki tu khac nhau.”);readln;end.Bài 5: Cho 1 xâu kí tự bất kì, tính:a) Số lượng các kí tự số.b) Số lượng các kí tự chữ cái.Bài giải:uses crt;const so: set of char=<"0","1","2","3","4","5","6","7","8","9">;var st,b:string; a:array<1..100> of integer; i,j,l,n,dem,dem1,c:integer;(*****)procedure sx(var x,y:integer);var tam:integer;begin tam:=x; x:=y; y:=tam;end;(*****)beginclrscr; write(“nhap xau:”);readln(st); dem:=0; dem1:=0; for i:=1 to length(st) do begin if (st in<"0".."9">) then inc(dem); if (upcase(st) in<"A".."Z">) then inc(dem1); end; write(“Co “,dem1,” chu cai.”); writeln; writeln(“Co “,dem,” chu so.”); l:=length(st); i:=1; n:=0; repeat if (st in so) then begin b:=””; repeat b:=b+st; inc(i); until (not(st in so)) or (i>l); inc(n); val(b,a,c); end; inc(i); until i>l; for i:=1 to n do write(a:5); writeln; writeln(“Sx tang:”); for i:=1 to n-1 do for j:=i to n do if a for i:=1 to n do write(a:5);readln;end.Bài 6: Cho 1 xâu kí tự bất kì (cả số lẫn chữ). Viết chương trình tách các phần là số của xâu trên và đưa ra 1 mảng số nguyên.Bài giải:uses crt;const so: set of char=<"0","1","2","3","4","5","6","7","8","9">;var a:array<1..100> of integer;st,b:string;c,l,i,n,j:integer;(*****)procedure sx(var x,y:integer);var tam:integer;begin tam:=x; x:=y; y:=tam;end;(*****)beginclrscr; write(“Nhap xau:”);readln(st); l:=length(st); i:=1; n:=0; repeat if (st in so) then begin b:=””; repeat b:=b+st; inc(i); until (not(st in so)) or (i>l); inc(n); val(b,a,c); end; inc(i); until i>l; for i:=1 to n do write(a:5); writeln; write(“Sx tang:”); writeln; for i:=1 to n-1 do for j:=i to n do if a for i:=1 to n do write(a:5);readln;end.Bài 7: Nhập vào 1 xâu. Biến đổi thành chữ in hoa.Bài giải:uses crt;var s:string; i,k:integer;beginclrscr; write(“Nhap xau:”);readln(s); write(“Bien doi in hoa:”); for i:=1 to length(s) do write(upcase(s));readln;end.Bài 8: Nhập vào 1 xâu. Biến đổi in thường.Bài giải:uses crt;var s:string; i:integer;beginclrscr; write(“Nhap xau:”);readln(s); for i:=1 to length(s) do if s in <"A".."Z"> then s:=chr(ord(s)+32); write(“Bien doi thuong:”,s);readln;end.Bài 9: Nhập vào 1 chuỗi, in ra chuỗi ngược.Bài giải:uses crt;var s:string; i:integer;beginclrscr; write(“nhap chuoi:”);readln(s); write(“Chuoi nguoc:”); for i:=length(s) downto 1 do write(s);readln;end.Bài 10: Nhập vào danh sách HS 1 lớp.

XEM THÊM:  Ý Nghĩa 12 Trực Chấp Có Tốt Không, Mot Tram Dieu Nen Biet Ve Phong Tuc Viet Nam

Đang xem: Bài tập về xâu kí tự trong pascal

Xem thêm: Cách Hack Thẻ Tín Dụng Bị Lấy Cắp Như Thế Nào? Tôm Càng Đỏ

Xem thêm: Bot Protection – Cho Thuê Nhà Huyện Nhà Bè Giá Rẻ Tháng 05/2021

Sắp xếp lại danh sắp theo thứ tự tăng dần theo chiều dài của tên.Bài giải:uses crt;var hs:string; i,j,n:integer;(******)procedure sx(var a,b:integer);var tam:integer;begin tam:=a; a:=b; b:=tam;end;(******)beginclrscr; write(“Nhap so HS:”);readln(n); for i:=1 to n do begin write(“Ten HS thu “,i,” :”);readln(hs); end; for i:=1 to n-1 do for j:=i+1 to n do if length(hs) > length(hs) then sx(hs,hs); writeln(“Sx theo do dai ten:”); for i:=1 to n do writeln(hs);readln;end.Bài 11: Nhập vào họ tên bất kì sau đó biến đổi các chữ cái đầu tiên là in hoa.Bài giải:uses crt;const chu=<"a".."z">; var hoten:string; i,k:integer;beginclrscr; write(“Nhap ho ten:”);readln(hoten); k:=length(hoten); if hoten<1> in chu then hoten<1>:=upcase(hoten<1>); for i:=2 to k do if (hoten=#32) and (hoten in chu) then hoten:=upcase(hoten); write(“sau khi bien doi:”,hoten);readln;end.Bài 12: Nhập vào 1 đoạn văn. Tính số câu.Bài giải:uses crt;var s:string; i,d:integer;beginclrscr; write(“Nhap 1 doan:”);readln(s); for i:=1 to length(s) do if s=”.” then inc(d); write(“Doan tren co “,d,” cau.”);readln;end.Bài 13: Nhập vào 1 số, xóa bỏ các chữ số lẻ. Xuất kết quả dưới dạng đối xứng của phần còn lại.Vd:1 2 4 5 6 –> 2 4 6 6 4 2Bài giải:uses crt;const so=<"1","3","5","7","9">;var s:string; i:integer;beginclrscr; write(“Nhap 1 day so:”);readln(s); i:=1; while i if s in so then begin delete(s,i,1); i:=1; end else inc(i); write(“Sau khi xoa cac so le va bien doi doi xung:”,s); for i:=length(s) downto 1 do write(s);readln;end.Bài 14: Nhập vào 1 số, xóa bỏ các chữ số chẵn. Kiểm tra số còn lại có bao nhiêu chữ số. Xuất kết quả dưới dạng đối xứng của phần còn lại.Bài giải:uses crt;const so=<"0","2","4","6","8">;var s:string; i,dem:integer;beginclrscr; dem:=0; write(“Nhap 1 day so:”);readln(s); i:=1; while i if s in so then begin delete(s,i,1); i:=1; end else inc(i); for i:=1 to length(s) do dem:=dem+1; writeln(“Sau khi xoa cac so chan con “,dem,” so le .”); write(“Sau khi xoa cac so chan va bien doi doi xung :”,s,” “); for i:=length(s) downto 1 do write(s);readln;end.Bài 15: Nhập chuỗi gồm cả chữ và số. Xuất ra màn hình các số riêng và các chữ riêng. Hãy đếm số lần xuất hiện của mỗi chữ, mỗi số.Bài giải:uses crt;var s:string; dem:array<#1..#254> of integer; i:integer; chu:char;begin clrscr; write(“Nhap chuoi gom chu va so:”);readln(s); for chu:=#1 to #254 do dem:=0; writeln(“Chu:”); for i:=1 to length(s) do if upcase(s) in <"A".."Z"> then begin write(s); dem)>:=dem)> +1; end; writeln; writeln(“So:”); for i:=1 to length(s) do if s in <"0".."9"> then begin write(s); dem>:=dem> +1; end; writeln; for chu:=#1 to #254 do if dem0 then writeln(chu,” xuat hien “,dem,” lan”); readln;end.Bài 16: Nhập 1 xâu kí tự và bỏ đi tất cả các khoảng trống bên trái của nó.Bài giải:uses crt;var s,t:string; i,p:integer;begin clrscr; write(“Nhap chuoi:”);readln(s); writeln(“khoang trong ben trai cua chuoi da bo, chuoi:”); while s<1>=#32 do delete(s,1,1); write(s); readln;end.Bài 17: Dùng hàm “copy”. Tách từ đầu tiên ra khỏi 1 xâu kí tự cho trước.Bài giải:uses crt;var s:string; i:integer;begin clrscr; write(“Nhap chuoi:”);readln(s); writeln(“Tach tu dau tien ra khoai xau:”); write(copy(s,1,1)); readln;end.

XEM THÊM:  Ăn Ốc Bươu Có Tốt Không ? Lợi Ích Và Nguy Cơ Từ Món Ốc Ăn Ốc Luộc Có Tốt Không

Vậy là đến đây bài viết về Bài Tập Về Xâu Kí Tự Trong Pascal, Bài Tập Kiểu Xâu đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website VCCIDATA.COM.VN

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button