Tại sao lại có chấy

rnrn

Hình ảnh được cung cấp bởi BS. Thomas Habif. Hình ảnh dưới của BS. Dennis D. Juranek, thông qua Thư viện hình ảnh y tế công cộng của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh.

Bạn đang xem: Tại sao lại có chấy

rn
rn”,”IsRestricted”:false,”ImageWidth”:”500″,”ImageHeight”:”714″,”ItemId”:”7fed64dc-c625-4887-9865-0bf2e2976c7c”,”Title”:”Ch%E1%BA%A5y%20%28%C4%90%E1%BA%A7u%2C%20tr%E1%BB%A9ng%29″,”Description”:”%3Cp%20%3ECh%E1%BA%A5y%20r%E1%BA%ADn%20l%C3%A0%20tr%E1%BB%A9ng%20h%C3%ACnh%20tr%E1%BB%A9ng%2C%20m%C3%A0u%20tr%E1%BA%AFng%20x%C3%A1m%20c%E1%BB%91%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20v%C3%A0o%20g%E1%BB%91c%20c%E1%BB%A7a%20ch%C3%A2n%20t%C3%B3c%20%28tr%C3%AAn%20c%C3%B9ng%29%3B%20ch%C3%BAng%20c%C3%B3%20h%C3%ACnh%20d%E1%BA%A1ng%20%C4%91%E1%BA%B7c%20bi%E1%BB%87t%20tr%C3%AAn%20k%C3%ADnh%20hi%E1%BB%83n%20vi%20n%C4%83ng%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20th%E1%BA%A5p%20%28ph%C3%ADa%20d%C6%B0%E1%BB%9Bi%29.%3C%2Fp%3E”,”ImageUrl”:”/-/media/manual/professional/images/lice_head_nits_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi”,”ThumbnailUrl”:”/-/media/manual/professional/images/lice_head_nits_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi”,”MediaType”:”image”,”MediaNameTranslated”:”H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”UniqueId”:”v964860_vi”,”Placement”:”sideline”,”IsInCarousel”:false,”Edition”:0}” data-popup-options=”{“ListName”:”TopicResources”,”LinkText”:”Ch%E1%BA%A5y%20%28%C4%90%E1%BA%A7u%2C%20tr%E1%BB%A9ng%29″,”CssClass”:null,”LoadLocations”:true,”ShowTooltip”:false,”SingleItem”:false,”ShowCredits”:true,”ShowDescription”:true,”PopupTitle”:”Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”ShowTitle”:true,”ShowIcon”:false,”ShowModalIndicator”:false,”ShowTitleInHeader”:false}” >

*

Chấy rận (Cận cảnh)
rn
rnrn rn
rn”,”IsRestricted”:false,”ImageWidth”:”1172″,”ImageHeight”:”876″,”ItemId”:”cdc870d2-c5da-47a8-b93d-255b16984d18″,”Title”:”Ch%E1%BA%A5y%20r%E1%BA%ADn%20%28C%E1%BA%ADn%20c%E1%BA%A3nh%29″,”Description”:””,”ImageUrl”:”/-/media/manual/professional/images/309_pediculosis_pubis_slide_6_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi”,”ThumbnailUrl”:”/-/media/manual/professional/images/309_pediculosis_pubis_slide_6_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi”,”MediaType”:”image”,”MediaNameTranslated”:”H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”UniqueId”:”v14461069_vi”,”Placement”:”sideline”,”IsInCarousel”:false,”Edition”:0}” data-popup-options=”{“ListName”:”TopicResources”,”LinkText”:”Ch%E1%BA%A5y%20r%E1%BA%ADn%20%28C%E1%BA%ADn%20c%E1%BA%A3nh%29″,”CssClass”:null,”LoadLocations”:true,”ShowTooltip”:false,”SingleItem”:false,”ShowCredits”:true,”ShowDescription”:true,”PopupTitle”:”Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”ShowTitle”:true,”ShowIcon”:false,”ShowModalIndicator”:false,”ShowTitleInHeader”:false}” >

*

Chấy (Mu)
rn
rnrn

Hình ảnh được cung cấp bởi BS. Thomas Habif.

rn
rn”,”IsRestricted”:false,”ImageWidth”:”500″,”ImageHeight”:”325″,”ItemId”:”d23408bc-5f60-46e0-acb2-cce475ed69fe”,”Title”:”Ch%E1%BA%A5y%20%28Mu%29″,”Description”:””,”ImageUrl”:”/-/media/manual/professional/images/lice_pubic_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi”,”ThumbnailUrl”:”/-/media/manual/professional/images/lice_pubic_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi”,”MediaType”:”image”,”MediaNameTranslated”:”H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”UniqueId”:”v964865_vi”,”Placement”:”sideline”,”IsInCarousel”:false,”Edition”:0}” data-popup-options=”{“ListName”:”TopicResources”,”LinkText”:”Ch%E1%BA%A5y%20%28Mu%29″,”CssClass”:null,”LoadLocations”:true,”ShowTooltip”:false,”SingleItem”:false,”ShowCredits”:true,”ShowDescription”:true,”PopupTitle”:”Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”ShowTitle”:true,”ShowIcon”:false,”ShowModalIndicator”:false,”ShowTitleInHeader”:false}” >

*

Rận trên lông mi
rn
rnrn

PAUL PARKER / THƯ VIỆN HÌNH ẢNH KHOA HỌC

rn
rn”,”IsRestricted”:false,”ImageWidth”:”5109″,”ImageHeight”:”3418″,”ItemId”:”728b8dc6-191a-4a94-9040-f2e64281e094″,”Title”:”R%E1%BA%ADn%20tr%C3%AAn%20l%C3%B4ng%20mi”,”Description”:”%3Cp%20%3ER%E1%BA%ADn%20mu%20c%C3%B3%20th%E1%BB%83%20lan%20%C4%91%E1%BA%BFn%20l%C3%B4ng%20mi.%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh%20n%C3%A0y%20cho%20th%E1%BA%A5y%20l%C3%B4ng%20mi%20b%E1%BB%8B%20nhi%E1%BB%85m%20r%E1%BA%ADn%20v%C3%A0%20tr%E1%BB%A9ng%20r%E1%BA%ADn.%3C%2Fp%3E”,”ImageUrl”:”/-/media/manual/professional/images/m2400424-lice-on-eyelashes-science-photo-library-high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi”,”ThumbnailUrl”:”/-/media/manual/professional/images/m2400424-lice-on-eyelashes-science-photo-library-high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi”,”MediaType”:”image”,”MediaNameTranslated”:”H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”UniqueId”:”v34401222_vi”,”Placement”:”sideline”,”IsInCarousel”:false,”Edition”:0}” data-popup-options=”{“ListName”:”TopicResources”,”LinkText”:”R%E1%BA%ADn%20tr%C3%AAn%20l%C3%B4ng%20mi”,”CssClass”:null,”LoadLocations”:true,”ShowTooltip”:false,”SingleItem”:false,”ShowCredits”:true,”ShowDescription”:true,”PopupTitle”:”Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”ShowTitle”:true,”ShowIcon”:false,”ShowModalIndicator”:false,”ShowTitleInHeader”:false}” >

*

Peesulosis Pubis (Rận mu) với các chấm xanh (Maculae Ceruleae)
rn
rnrn rn
rn”,”IsRestricted”:false,”ImageWidth”:”795″,”ImageHeight”:”1197″,”ItemId”:”725f22f7-5e9a-463d-a9b0-1e3fbbaf815b”,”Title”:”Peesulosis%20Pubis%20%28R%E1%BA%ADn%20mu%29%20v%E1%BB%9Bi%20c%C3%A1c%20ch%E1%BA%A5m%20xanh%20%28Maculae%20Ceruleae%29″,”Description”:”%3Cp%20%3EMaculae%20ceruleae%20l%C3%A0%20nh%E1%BB%AFng%20ch%E1%BA%A5m%20xanh%20%E1%BB%9F%20%C4%91%C3%B9i.%20Ch%C3%BAng%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20cho%20l%C3%A0%20h%E1%BA%ADu%20qu%E1%BA%A3%20do%20t%C3%A1c%20%C4%91%E1%BB%99ng%20ch%E1%BB%91ng%20%C4%91%C3%B4ng%20m%C3%A1u%20c%E1%BB%A7a%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20b%E1%BB%8Dt%20c%E1%BB%A7a%20r%E1%BA%ADn.%3C%2Fp%3E”,”ImageUrl”:”/-/media/manual/professional/images/307_pediculosis_pubis_slide_3_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi”,”ThumbnailUrl”:”/-/media/manual/professional/images/307_pediculosis_pubis_slide_3_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi”,”MediaType”:”image”,”MediaNameTranslated”:”H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”UniqueId”:”v14461060_vi”,”Placement”:”sideline”,”IsInCarousel”:false,”Edition”:0}” data-popup-options=”{“ListName”:”TopicResources”,”LinkText”:”Peesulosis%20Pubis%20%28R%E1%BA%ADn%20mu%29%20v%E1%BB%9Bi%20c%C3%A1c%20ch%E1%BA%A5m%20xanh%20%28Maculae%20Ceruleae%29″,”CssClass”:null,”LoadLocations”:true,”ShowTooltip”:false,”SingleItem”:false,”ShowCredits”:true,”ShowDescription”:true,”PopupTitle”:”Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”ShowTitle”:true,”ShowIcon”:false,”ShowModalIndicator”:false,”ShowTitleInHeader”:false}” >

*

Peesulosis Pubis (Rận mu) với trợt da
rn
rnrn rn
rn”,”IsRestricted”:false,”ImageWidth”:”1890″,”ImageHeight”:”1255″,”ItemId”:”918a5e76-ec30-4aad-8747-a7c0203c0f9e”,”Title”:”Peesulosis%20Pubis%20%28R%E1%BA%ADn%20mu%29%20v%E1%BB%9Bi%20tr%E1%BB%A3t%20da”,”Description”:””,”ImageUrl”:”/-/media/manual/professional/images/308_pediculosis_pubis_slide_4_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi”,”ThumbnailUrl”:”/-/media/manual/professional/images/308_pediculosis_pubis_slide_4_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi”,”MediaType”:”image”,”MediaNameTranslated”:”H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”UniqueId”:”v14461054_vi”,”Placement”:”sideline”,”IsInCarousel”:false,”Edition”:0}” data-popup-options=”{“ListName”:”TopicResources”,”LinkText”:”Peesulosis%20Pubis%20%28R%E1%BA%ADn%20mu%29%20v%E1%BB%9Bi%20tr%E1%BB%A3t%20da”,”CssClass”:null,”LoadLocations”:true,”ShowTooltip”:false,”SingleItem”:false,”ShowCredits”:true,”ShowDescription”:true,”PopupTitle”:”Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”ShowTitle”:true,”ShowIcon”:false,”ShowModalIndicator”:false,”ShowTitleInHeader”:false}” >
Peesulosis Pubis (Rận mu) với phân rận
rn
rnrn rn
rn”,”IsRestricted”:false,”ImageWidth”:”1118″,”ImageHeight”:”784″,”ItemId”:”ef34c5e3-17ac-4e30-bf44-524c91196445″,”Title”:”Peesulosis%20Pubis%20%28R%E1%BA%ADn%20mu%29%20v%E1%BB%9Bi%20ph%C3%A2n%20r%E1%BA%ADn”,”Description”:”%3Cp%20%3ELouse%20excreta%20l%C3%A0%20nh%E1%BB%AFng%20ch%E1%BA%A5m%20m%C3%A0u%20n%C3%A2u%20%C4%91%E1%BB%8F%20tr%C3%AAn%20da.%3C%2Fp%3E”,”ImageUrl”:”/-/media/manual/professional/images/310_pediculosis_pubis_slide_9_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi”,”ThumbnailUrl”:”/-/media/manual/professional/images/310_pediculosis_pubis_slide_9_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi”,”MediaType”:”image”,”MediaNameTranslated”:”H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”UniqueId”:”v14461075_vi”,”Placement”:”sideline”,”IsInCarousel”:false,”Edition”:0}” data-popup-options=”{“ListName”:”TopicResources”,”LinkText”:”Peesulosis%20Pubis%20%28R%E1%BA%ADn%20mu%29%20v%E1%BB%9Bi%20ph%C3%A2n%20r%E1%BA%ADn”,”CssClass”:null,”LoadLocations”:true,”ShowTooltip”:false,”SingleItem”:false,”ShowCredits”:true,”ShowDescription”:true,”PopupTitle”:”Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”ShowTitle”:true,”ShowIcon”:false,”ShowModalIndicator”:false,”ShowTitleInHeader”:false}” >
Rận mu (Rận mu) với trứng gắn vào lông mu
rn
rnrn rn
rn”,”IsRestricted”:false,”ImageWidth”:”1224″,”ImageHeight”:”1416″,”ItemId”:”da632d1c-99db-430d-813e-121b2cee7690″,”Title”:”R%E1%BA%ADn%20mu%20%28R%E1%BA%ADn%20mu%29%20v%E1%BB%9Bi%20tr%E1%BB%A9ng%20g%E1%BA%AFn%20v%C3%A0o%20l%C3%B4ng%20mu”,”Description”:””,”ImageUrl”:”/-/media/manual/professional/images/306_pediculosis_pubis_slide_2_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi”,”ThumbnailUrl”:”/-/media/manual/professional/images/306_pediculosis_pubis_slide_2_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi”,”MediaType”:”image”,”MediaNameTranslated”:”H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”UniqueId”:”v14460403_vi”,”Placement”:”sideline”,”IsInCarousel”:false,”Edition”:0}” data-popup-options=”{“ListName”:”TopicResources”,”LinkText”:”R%E1%BA%ADn%20mu%20%28R%E1%BA%ADn%20mu%29%20v%E1%BB%9Bi%20tr%E1%BB%A9ng%20g%E1%BA%AFn%20v%C3%A0o%20l%C3%B4ng%20mu”,”CssClass”:null,”LoadLocations”:true,”ShowTooltip”:false,”SingleItem”:false,”ShowCredits”:true,”ShowDescription”:true,”PopupTitle”:”Ngu%E1%BB%93n%20ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20%3A%20H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh”,”ShowTitle”:true,”ShowIcon”:false,”ShowModalIndicator”:false,”ShowTitleInHeader”:false}” >
Bệnh chấy rận có thể nhiễm ở da đầu, cơ thể, mu, và lông mi. Chấy da đầu được lây qua tiếp xúc gần; rận cơ thể được lây trong điều kiện sống chật chội, đông đúc; và rận mu sinh dục được lây qua quan hệ tình dục. Các triệu chứng, dấu hiệu, chẩn đoán, và điều trị khác nhau theo vị trí của sự xâm nhập.

Chấy là những con côn trùng không có cánh, hút máu ở da đầu (Pediculus humanus var. capitis), thân hình (P. humanus var. corporis), hoặc vùng mu (Phthirus pubis). Có 3 loại chấy khác nhau về mặt hình thái và lâm sàng. Chấy đầu và rận mu sống trực tiếp trên vật chủ; chấy cơ thể sống trong đồ vải. Tất cả các loại xuất hiện trên toàn thế giới.

Chấy ở đầu thường phổ biến ở các bé gái từ 5 đến 11 tuổi nhưng có thể ảnh hưởng đến hầu hết mọi người; sự xâm nhiễm hiếm khi xảy ra ở người da đen. Chấy ở đầu dễ lây truyền từ người sang người có tiếp xúc gần gũi (như trong các hộ gia đình và lớp học) và có thể bị loại bỏ ra khỏi tóc bằng điện tĩnh hoặc gió; lây truyền có vẻ bằng các đường này (hoặc bằng cách dùng chung lược, bàn chải và nón mũ) nhưng chưa được chứng minh. Không có sự liên quan giữa chấy ở đầu và vệ sinh kém hoặc tình trạng kinh tế xã hội thấp.

Sự xâm nhập thường liên quan đến tóc và da đầu nhưng có thể liên quan đến các vùng da có lông khác. Nhiễm trùng hoạt động thường liên quan ≤ 20 con chấy và gây ngứa mức độ nặng. Khám thường thấy bình thường nhưng có thể bộc lộ các vết xước hoăc hạch to sau cổ.

Chẩn đoán phụ thuộc vào việc tìm thấy chấy còn sống. Chấy được phát hiện bằng cách chải toàn bộ tóc ướt từ da đầu bằng một chiếc lược mềm (các răng có khoảng cách khoảng 0,2 mm); chấy thường được tìm thấy ở phần sau của đầu hoặc phía sau tai. Trứng thường thấy nhiều hơn và có hình dạng ovan, trứng màu xám xám cố định vào thân tóc. Mỗi con cái trưởng thành đẻ từ 3 đến 5 quả trứng / ngày, do đó, trứng thường vượt quá số con chấy và không phải là thước đo mức độ nghiêm trọng của sự xâm nhập.

rnrn

Hình ảnh được cung cấp bởi BS. Thomas Habif. Hình ảnh dưới của BS. Dennis D. Juranek, thông qua Thư viện hình ảnh y tế công cộng của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh.

rn
rn”,”IsRestricted”:false,”ImageWidth”:”500″,”ImageHeight”:”714″,”ItemId”:”7fed64dc-c625-4887-9865-0bf2e2976c7c”,”Title”:”Chấy (Đầu, trứng)”,”Description”:”

Chấy rận là trứng hình trứng, màu trắng xám cố định vào gốc của chân tóc (trên cùng); chúng có hình dạng đặc biệt trên kính hiển vi năng lượng thấp (phía dưới).

“,”ImageUrl”:”/-/media/manual/professional/images/lice_head_nits_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi”,”ThumbnailUrl”:”/-/media/manual/professional/images/lice_head_nits_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi”,”MediaType”:”image”,”MediaNameTranslated”:”Hình ảnh”,”UniqueId”:”v964860_vi”,”Placement”:”sideline”,”IsInCarousel”:false,”Edition”:0}”>

Điều trị được nêu trong bảng xem Bảng: Các lựa chọn điều trị chấy rận. Kháng thuốc trở nên phổ biến và nên được quản lý bằng cách sử dụng thuốc uống ivermectin luân phiên và sử dụng các thuốc diệt chấy rận. Sau khi sử dụng thuốc diệt chấy rận tại chỗ, các trứng sẽ được lấy ra bằng cách sử dụng một chiếc lược mềm chải trên tóc ướt (chải ướt). Giết hoặc loại bỏ trứng sống là rất quan trọng trong việc ngăn ngừa tái phát; trứng sống bắt màu huỳnh quang dưới ánh sáng đèn Wood. Hầu hết các thuốc diệt chấy rận đều diệt được trứng. Các trứng chết vẫn còn sau khi điều trị thành công và không gây bệnh; không cần phải loại bỏ chúng. Các trứng phát triển xa da đầu theo thời gian; sự vắng mặt của các trứng ở vùng thân tóc cách da đầu ngắn hơn 1/4 inch cho phép loại trừ sự nhiễm ký sinh trùng hoạt động gần đây. Không khí nóng đã được chứng minh giết > 88% các trứng nhưng cũng có hiệu quả trong việc giết các con chấy non mới nở. Sử dụng không khí nóng trong ba mươi phút, mát hơn một chút so với máy sấy thổi, có thể là một biện pháp hỗ trợ hữu hiệu để điều trị chấy.

Làm sạch các vật dụng cá nhân của người bị chấy hoặc trứng chấy và cần cách ly trẻ em có chấy hoặc trứng chấy ở trường học đang tranh cãi xung ; không có kết luận nào được đưa ra. Tuy nhiên, một số chuyên gia khuyên bạn nên thay thế các vật dụng cá nhân hoặc lau chùi kỹ lưỡng, sau đó sấy ở 130 ° F trong 30 phút. Những thứ không thể rửa được có thể được đặt trong túi nhựa kín trong 2 tuần để diệt chấy, chúng chỉ sống được khoảng 10 ngày.

Chấy rận cơ thể chủ yếu sống trên giường ngủ và quần áo, không sống trên người, và thường gặp ở các điều kiện sống chật chội, đông đúc (ví dụ như doanh trại quân đội) và ở những người nghèo. Bệnh lây bằng cách dùng chung quần áo và nằm giường bị nhiễm chấy rận. Chấy rận cơ thể là các vector chính của dịch bệnh sốt thương hàn, sốt hầm hào, và sốt tái phát.

Chấy rận cơ thể gây ngứa; các dấu hiệu gồm những điểm nhỏ màu đỏ do vết cắn, thường liên quan đến các vết xước thành đường tuyến tính, nổi mày đay, hoặc nhiễm khuẩn bề mặt. Những dấu hiệu này đặc biệt hay gặp trên vai, mông và bụng. Trứng có thể có mặt trên lông cơ thể.

Xử lý ban đầu là làm sạch cẩn thận (ví dụ, làm sạch, tiếp theo là sấy ở 149 ° F) hoặc thay quần áo và khăn trải giường, thường là khó khăn vì những người bị bệnh thường có ít nguồn lực và khó kiểm soát môi trường.

Rận mu lây truyền qua đường tình dục ở thanh thiếu niên và người lớn và có thể lây truyền cho trẻ bằng cách tiếp xúc gần gũi với cha mẹ. Chúng cũng có thể lây truyền qua các vật dụng trung gian (ví dụ, khăn, giường ngủ, quần áo). Chúng thường xâm nhập vào lông mu và vùng lông quanh hậu môn nhưng có thể lan tới đùi, thân, và tóc mặt (râu, ria mép, và lông mi).

rn”,”IsRestricted”:false,”ImageWidth”:”1172″,”ImageHeight”:”876″,”ItemId”:”cdc870d2-c5da-47a8-b93d-255b16984d18″,”Title”:”Chấy rận (Cận cảnh)”,”Description”:””,”ImageUrl”:”/-/media/manual/professional/images/309_pediculosis_pubis_slide_6_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi”,”ThumbnailUrl”:”/-/media/manual/professional/images/309_pediculosis_pubis_slide_6_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi”,”MediaType”:”image”,”MediaNameTranslated”:”Hình ảnh”,”UniqueId”:”v14461069_vi”,”Placement”:”sideline”,”IsInCarousel”:false,”Edition”:0}”>
rn”,”IsRestricted”:false,”ImageWidth”:”500″,”ImageHeight”:”325″,”ItemId”:”d23408bc-5f60-46e0-acb2-cce475ed69fe”,”Title”:”Chấy (Mu)”,”Description”:””,”ImageUrl”:”/-/media/manual/professional/images/lice_pubic_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi”,”ThumbnailUrl”:”/-/media/manual/professional/images/lice_pubic_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi”,”MediaType”:”image”,”MediaNameTranslated”:”Hình ảnh”,”UniqueId”:”v964865_vi”,”Placement”:”sideline”,”IsInCarousel”:false,”Edition”:0}”>
rn”,”IsRestricted”:false,”ImageWidth”:”5109″,”ImageHeight”:”3418″,”ItemId”:”728b8dc6-191a-4a94-9040-f2e64281e094″,”Title”:”Rận trên lông mi”,”Description”:”
“,”ImageUrl”:”/-/media/manual/professional/images/m2400424-lice-on-eyelashes-science-photo-library-high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi”,”ThumbnailUrl”:”/-/media/manual/professional/images/m2400424-lice-on-eyelashes-science-photo-library-high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi”,”MediaType”:”image”,”MediaNameTranslated”:”Hình ảnh”,”UniqueId”:”v34401222_vi”,”Placement”:”sideline”,”IsInCarousel”:false,”Edition”:0}”>

Rận mu gây ngứa. Các dấu hiệu thực thể rất ít, nhưng một số bệnh nhân có các vết xước, hạch bạch huyết vùng to và / hoặc viêm hạch. Các dát trên da màu xám nhạt, xanh phân bố ở thân mình, mông, và đùi là do các hoạt động chống đông máu của nước bọt trong khi rận hút máu; chúng không thường gặp nhưng đó là triệu chứng đặc trưng của sự xâm nhập. Nhiễm chấy rận lông mi có các biểu hiện như ngứa mắt, bỏng rát và kích ứng.

rn”,”IsRestricted”:false,”ImageWidth”:”795″,”ImageHeight”:”1197″,”ItemId”:”725f22f7-5e9a-463d-a9b0-1e3fbbaf815b”,”Title”:”Peesulosis Pubis (Rận mu) với các chấm xanh (Maculae Ceruleae)”,”Description”:”

Maculae ceruleae là những chấm xanh ở đùi. Chúng được cho là hậu quả do tác động chống đông máu của nước bọt của rận.

Xem thêm: Tại Sao Bị Hôi Chân Và 10 Cách Trị Hôi Chân Đơn Giản,Hiệu Quả Tại Nhà

“,”ImageUrl”:”/-/media/manual/professional/images/307_pediculosis_pubis_slide_3_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi”,”ThumbnailUrl”:”/-/media/manual/professional/images/307_pediculosis_pubis_slide_3_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi”,”MediaType”:”image”,”MediaNameTranslated”:”Hình ảnh”,”UniqueId”:”v14461060_vi”,”Placement”:”sideline”,”IsInCarousel”:false,”Edition”:0}”>
rn”,”IsRestricted”:false,”ImageWidth”:”1890″,”ImageHeight”:”1255″,”ItemId”:”918a5e76-ec30-4aad-8747-a7c0203c0f9e”,”Title”:”Peesulosis Pubis (Rận mu) với trợt da”,”Description”:””,”ImageUrl”:”/-/media/manual/professional/images/308_pediculosis_pubis_slide_4_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi”,”ThumbnailUrl”:”/-/media/manual/professional/images/308_pediculosis_pubis_slide_4_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi”,”MediaType”:”image”,”MediaNameTranslated”:”Hình ảnh”,”UniqueId”:”v14461054_vi”,”Placement”:”sideline”,”IsInCarousel”:false,”Edition”:0}”>

Chẩn đoán dựa vào sự có mặt của trứng, rận, hoặc cả hai bằng cách khám kỹ (dưới ánh sáng đèn Wood) hoặc quan sát dưới kính hiển vi. Một dấu hiệu hỗ trợ của sự xâm nhập là sự phân tán các đốm nâu sẫm (rận bài tiết) trên da hoặc đồ lót.

rn”,”IsRestricted”:false,”ImageWidth”:”1118″,”ImageHeight”:”784″,”ItemId”:”ef34c5e3-17ac-4e30-bf44-524c91196445″,”Title”:”Peesulosis Pubis (Rận mu) với phân rận”,”Description”:”
“,”ImageUrl”:”/-/media/manual/professional/images/310_pediculosis_pubis_slide_9_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi”,”ThumbnailUrl”:”/-/media/manual/professional/images/310_pediculosis_pubis_slide_9_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi”,”MediaType”:”image”,”MediaNameTranslated”:”Hình ảnh”,”UniqueId”:”v14461075_vi”,”Placement”:”sideline”,”IsInCarousel”:false,”Edition”:0}”>
rn”,”IsRestricted”:false,”ImageWidth”:”1224″,”ImageHeight”:”1416″,”ItemId”:”da632d1c-99db-430d-813e-121b2cee7690″,”Title”:”Rận mu (Rận mu) với trứng gắn vào lông mu”,”Description”:””,”ImageUrl”:”/-/media/manual/professional/images/306_pediculosis_pubis_slide_2_springer_high_vi.jpg?thn=0&sc_lang=vi”,”ThumbnailUrl”:”/-/media/manual/professional/images/306_pediculosis_pubis_slide_2_springer_high_vi.jpg?mw=350&thn=0&sc_lang=vi”,”MediaType”:”image”,”MediaNameTranslated”:”Hình ảnh”,”UniqueId”:”v14460403_vi”,”Placement”:”sideline”,”IsInCarousel”:false,”Edition”:0}”>

Điều trị nêu trong bảng xem Bảng: Các lựa chọn điều trị chấy rận. Điều trị chấy rận mí mắt và lông mi thường gặp khó khăn và liên quan tới việc sử dụng xăng dầu, thuốc mỡ physostigmine, ivermectin đường uống, hoặc loại bỏ chấy rận bằng kẹp. Cần điều trị cho cả bạn tình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Alert: Content is protected !!