kí tự đặc biệt trong html

Đang xem: Kí tự đặc biệt trong html

Xem thêm: Giấy Dán Sàn Nhà Giá Rẻ – Simili Lót Sàn Giá Bao Nhiêu 1M

Khi thiết kế web bạn thường gặp những ký tự đặc biết và không biết làm sao để thể hiện bên ngoài menu, hôm nay vccidata.com.vn giới thiệu một số ký tự đặc biệt trong html.

left single quote ‘ right single quote ’ single low-9 quote ‚ left double quote “ right double quote ” double low-9 quote „ dagger † double dagger ‡ per mill sign ‰ single left-pointing angle quote ‹ single right-pointing angle quote › black spade suit ♠ black club suit ♣ black heart suit ♥ black diamond suit ♦ overline, = spacing overscore ‾ leftward arrow ← upward arrow ↑ rightward arrow → downward arrow ↓ trademark sign ™ ™ unused �-
 horizontal tab 	 line feed 
 unused  space   exclamation mark ! ! double quotation mark " " number sign # # dollar sign $ $ percent sign % % ampersand & & & apostrophe ' left parenthesis ( ( right parenthesis ) ) asterisk * * plus sign + + comma , , hyphen - period . . slash / ⁄ / digits 0-9 0-
&#57; colon &#58; : semicolon &#59; ; less-than sign &#60; &lt; < equals sign &#61; = greater-than sign &#62; &gt; > question mark &#63; ? at sign &#64;

Xem thêm: Xem Tử Vi Năm 2018 Tuổi Kỷ Mùi Nữ Mạng 1979 (Nữ Mạng), Xem Tử Vi 2018 Cho Tuổi Kỷ Mùi

uppercase letters A-Z &#65;-
&#90; left square bracket &#91; < backslash &#92; right square bracket &#93; > caret &#94; ^ horizontal bar (underscore) &#95; _ grave accent &#96; ` lowercase letters a-z &#97;-
&#122; left curly brace &#123; tilde &#126; ~ unused &#127;-
&#149; en dash &#150; &ndash; em dash &#151; &mdash; unused &#152;-
&#159; nonbreaking space &#160; &nbsp; inverted exclamation &#161; &iexcl; ¡ cent sign &#162; &cent; ¢ pound sterling &#163; &pound; £ general currency sign &#164; &curren; ¤ yen sign &#165; &yen; ¥ broken vertical bar &#166; &brvbar; or &brkbar; ¦ section sign &#167; &sect; § umlaut &#168; &uml; or &die; ¨ copyright &#169; &copy; © feminine ordinal &#170; &ordf; ª left angle quote &#171; &laquo; « not sign &#172; &not; ¬ soft hyphen &#173; &shy; registered trademark &#174; &reg; ® macron accent &#175; &macr; or &hibar; ¯ degree sign &#176; &deg; ° plus or minus &#177; &plusmn; ± superscript two &#178; &sup2; ² superscript three &#179; &sup3; ³ acute accent &#180; &acute; ´ micro sign &#181; &micro; µ paragraph sign &#182; &para; middle dot &#183; &middot; · cedilla &#184; &cedil; ¸ superscript one &#185; &sup1; ¹ masculine ordinal &#186; &ordm; º right angle quote &#187; &raquo; » one-fourth &#188; &frac14; ¼ one-half &#189; &frac12; ½ three-fourths &#190; &frac34; ¾ inverted question mark &#191; &iquest; ¿ uppercase A, grave accent &#192; &Agrave; À uppercase A, acute accent &#193; &Aacute; Á uppercase A, circumflex accent &#194; &Acirc; Â uppercase A, tilde &#195; &Atilde; Ã uppercase A, umlaut &#196; &Auml; Ä uppercase A, ring &#197; &Aring; Å uppercase AE &#198; &AElig; Æ uppercase C, cedilla &#199; &Ccedil; Ç uppercase E, grave accent &#200; &Egrave; È uppercase E, acute accent &#201; &Eacute; É uppercase E, circumflex accent &#202; &Ecirc; Ê uppercase E, umlaut &#203; &Euml; Ë uppercase I, grave accent &#204; &Igrave; Ì uppercase I, acute accent &#205; &Iacute; Í uppercase I, circumflex accent &#206; &Icirc; Î uppercase I, umlaut &#207; &Iuml; Ï uppercase Eth, Icelandic &#208; &ETH; Ð uppercase N, tilde &#209; &Ntilde; Ñ uppercase O, grave accent &#210; &Ograve; Ò uppercase O, acute accent &#211; &Oacute; Ó uppercase O, circumflex accent &#212; &Ocirc; Ô uppercase O, tilde &#213; &Otilde; Õ uppercase O, umlaut &#214; &Ouml; Ö multiplication sign &#215; &times; × uppercase O, slash &#216; &Oslash; Ø uppercase U, grave accent &#217; &Ugrave; Ù uppercase U, acute accent &#218; &Uacute; Ú uppercase U, circumflex accent &#219; &Ucirc; Û uppercase U, umlaut &#220; &Uuml; Ü uppercase Y, acute accent &#221; &Yacute; Ý uppercase THORN, Icelandic &#222; &THORN; Þ lowercase sharps, German &#223; &szlig; ß lowercase a, grave accent &#224; &agrave; à lowercase a, acute accent &#225; &aacute; á lowercase a, circumflex accent &#226; &acirc; â lowercase a, tilde &#227; &atilde; ã lowercase a, umlaut &#228; &auml; ä lowercase a, ring &#229; &aring; å lowercase ae &#230; &aelig; æ lowercase c, cedilla &#231; &ccedil; ç lowercase e, grave accent &#232; &egrave; è lowercase e, acute accent &#233; &eacute; é lowercase e, circumflex accent &#234; &ecirc; ê lowercase e, umlaut &#235; &euml; ë lowercase i, grave accent &#236; &igrave; ì lowercase i, acute accent &#237; &iacute; í lowercase i, circumflex accent &#238; &icirc; î lowercase i, umlaut &#239; &iuml; ï lowercase eth, Icelandic &#240; &eth; ð lowercase n, tilde &#241; &ntilde; ñ lowercase o, grave accent &#242; &ograve; ò lowercase o, acute accent &#243; &oacute; ó lowercase o, circumflex accent &#244; &ocirc; ô lowercase o, tilde &#245; &otilde; õ lowercase o, umlaut &#246; &ouml; ö division sign &#247; &divide; ÷ lowercase o, slash &#248; &oslash; ø lowercase u, grave accent &#249; &ugrave; ù lowercase u, acute accent &#250; &uacute; ú lowercase u, circumflex accent &#251; &ucirc; û lowercase u, umlaut &#252; &uuml; ü lowercase y, acute accent &#253; &yacute; ý lowercase thorn, Icelandic &#254; &thorn; þ lowercase y, umlaut &#255; &yuml; ÿ Alpha &Alpha; Α alpha &alpha; α Beta &Beta; Β beta &beta; β Gamma &Gamma; Γ gamma &gamma; γ Delta &Delta; Δ delta &delta; δ Epsilon &Epsilon; Ε epsilon &epsilon; ε Zeta &Zeta; Ζ zeta &zeta; ζ Eta &Eta; Η eta &eta; η Theta &Theta; Θ theta &theta; θ Iota &Iota; Ι iota &iota; ι Kappa &Kappa; Κ kappa &kappa; κ Lambda &Lambda; Λ lambda &lambda; λ Mu &Mu; Μ mu &mu; μ Nu &Nu; Ν nu &nu; ν Xi &Xi; Ξ xi &xi; ξ Omicron &Omicron; Ο omicron &omicron; ο Pi &Pi; Π pi &pi; π Rho &Rho; Ρ rho &rho; ρ Sigma &Sigma; Σ sigma &sigma; σ Tau &Tau; Τ tau &tau; τ Upsilon &Upsilon; Υ upsilon &upsilon; υ Phi &Phi; Φ phi &phi; φ Chi &Chi; Χ chi &chi; χ Psi &Psi; Ψ psi &psi; ψ Omega &Omega; Ω omega &omega; ω password dot &#9679; bullet &#8226;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Alert: Content is protected !!