Hỏi đáp

Chào bán chứng khoán riêng lẻ là gì

Bạn đang quan tâm đến Chào bán chứng khoán riêng lẻ là gì phải không? Nào hãy cùng VCCIDATA đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

XEM VIDEO Chào bán chứng khoán riêng lẻ là gì tại đây.

(áp dụng cho các công ty ngoài đại chúng)

Chào bán cổ phần riêng lẻ là việc công ty tăng số lượng cổ phần, loại cổ phần mà công ty có quyền chào bán để tăng vốn cổ phần.

Bạn đang xem: Chào bán chứng khoán riêng lẻ là gì

Đạo luật công ty năm 2020, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, chỉ quy định việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của các công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng không phải là công ty đại chúng.

khái niệm công ty đại chúng được quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật chứng khoán năm 2019, công ty đại chúng là công ty đại chúng thuộc một trong hai trường hợp sau:

 • công ty đã góp vốn cổ phần từ 30 tỷ đồng trở lên và có ít nhất 10% số cổ phần có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông đa số nắm giữ;
 • Công ty đã thực hiện thành công đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định.

Như vậy, công ty không phải là công ty đại chúng là công ty không thuộc hai trường hợp trước.

điều kiện để phát hành riêng lẻ

(áp dụng cho các công ty không phải là công ty đại chúng).

không chào bán thông qua các phương tiện thông tin đại chúng

Xem ngay: Phong hoa tuyết nguyệt nghĩa là gì

không sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng để chào bán. phù hợp với quy định tại Điều 3 Thông tư 38/2017 / tt-btttt hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chương trình, nội dung tuyên truyền phổ biến kiến ​​thức quốc phòng và an ninh cho mọi người dân do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. nội dung này được quy định như sau: “Phương tiện thông tin đại chúng là phương tiện được cơ quan thông tấn, báo chí sử dụng để cung cấp, truyền tải thông tin đến quần chúng nhân dân, bao gồm đài phát thanh, đài phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, trang web / cổng thông tin điện tử”.

ưu đãi cho dưới 100 nhà đầu tư, không bao gồm các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc chỉ chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

số lượng nhà đầu tư khi đưa ra đề nghị được giới hạn dưới 100 nhà đầu tư.

thủ tục phát hành riêng lẻ

Theo Khoản 2, Mục 125 của Đạo luật Công ty năm 2020, việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong một công ty trách nhiệm hữu hạn không phải là công ty đại chúng được thực hiện như sau:

bước 1: công ty quyết định chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kế hoạch chào bán bao gồm thông tin về loại, số lượng, mệnh giá cổ phiếu được quyền chào bán, phương thức, điều kiện chuyển nhượng, phương thức và thời hạn thanh toán.

bước 2: thực hiện quyền mua cổ phiếu

Sau khi công ty quyết định phương án phát hành riêng lẻ, cổ đông của công ty phải thực hiện quyền từ chối mua cổ phần trước tiên.

 • bảo đảm quyền ưu tiên mua cổ phần của các cổ đông hiện tại của công ty. công ty phải thông báo cho các cổ đông biết để đảm bảo rằng họ đến được địa chỉ liên lạc của họ trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước thời hạn đăng ký. để mua cổ phiếu.
 • thông báo phải có tất cả thông tin của các cổ đông. cụ thể đối với cổ đông là thể nhân phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch và số tài liệu pháp lý. đối với cổ đông là tổ chức, thông tin phải bao gồm tên, mã công ty hoặc số tài liệu pháp lý của tổ chức và địa chỉ của công ty mẹ. Ngoài ra, thông báo phải có thông tin đầy đủ về cổ phần chào bán cho cổ đông.
 • Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác. Trường hợp cổ đông và người nhận chuyển nhượng quyền mua ưu đãi không mua hết thì số cổ phần còn lại được bán cho người khác theo phương án phát hành riêng lẻ. tuy nhiên, việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ phải tuân theo các điều kiện không thuận lợi hơn so với chào bán cho cổ đông, trừ khi được đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
 • Hơn nữa, nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu chào bán theo quy định này bạn phải thực hiện thủ tục mua cổ phần theo quy định của pháp luật đầu tư.

bước 3: Đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh tăng vốn với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Do việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ làm tăng vốn cổ phần nên trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc bán cổ phần, công ty phải đăng ký thay đổi vốn cổ phần với cơ quan đăng ký kinh doanh.

thủ tục ghi nhận thay đổi vốn cổ phần khi tăng vốn bằng phát hành cổ phiếu riêng lẻ

chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Công ty gửi hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thương mại đến cơ quan đăng ký thương mại nơi công ty đặt trụ sở, bao gồm các tài liệu sau:

 • thông báo thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của công ty ký;
 • nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với cổ phần của công ty về việc thay đổi vốn xã hội;
 • văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài trong trường hợp phải làm thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Xem thêm: Húp tương

ngoài ra, các công ty phải trình bày:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn cổ phần, đồng thời giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn cổ phần sau khi hoàn thành từng đợt bán. của cổ phiếu. tăng vốn cổ phần, cần có các tài liệu sau:

 • nghị quyết và bản sao biên bản của Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phiếu để tăng vốn cổ phần, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần được quyền chào bán và ủy thác cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục sau : tiếp tục đăng ký tăng vốn cổ phần sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần; tỷ trọng của công ty vào cuối mỗi lần bán cổ phần.

điểm mới trong quy định về phát hành cổ phiếu riêng lẻ của luật công ty năm 2020:

Quy định về thủ tục đăng ký tăng vốn cổ phần khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ

 • liên quan đến thủ tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ với cơ quan đăng ký thương mại, như được quy định trong Đạo luật công ty năm 2014, trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định chào bán. nếu công ty bán cổ phần riêng lẻ thì công ty phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh phát hành riêng lẻ và chỉ được quyền bán cổ phần sau 5 ngày làm việc, kể từ ngày gửi thông báo mà không nhận được ý kiến ​​phản đối của cơ quan đăng ký kinh doanh. đại lý.
 • quy định này đã được luật công ty năm 2020 bãi bỏ, công ty chỉ cần làm thủ tục đăng ký tăng vốn cổ phần sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu. các phần riêng lẻ.

quy định về quyền từ chối mua cổ phần lần đầu của cổ đông hiện hữu

 • đối với quyền từ chối mua cổ phần lần đầu của cổ đông hiện hữu, theo quy định của Đạo luật công ty 2014, việc thực hiện quyền từ chối mua cổ phần lần đầu của cổ đông hiện hữu không được thể hiện rõ ràng, điều này được hiểu là, cổ đông hiện hữu có thể được coi là đã từ chối quyền từ chối mua cổ phiếu mới lần đầu khi nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu.
 • Theo luật công ty. đến năm 2020, vấn đề này được làm rõ theo cách sau: sau khi công ty quyết định phương án chào bán cổ phần riêng lẻ, cổ đông công ty thực hiện quyền từ chối mua cổ phần lần đầu; Trường hợp cổ đông và người được chuyển nhượng quyền mua ưu đãi không mua hết thì số cổ phần còn lại được bán cho người khác theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với các điều kiện không ưu đãi hơn đề nghị cho cổ đông., trừ khi đại hội đồng cổ đông chấp thuận khác.

quy định về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần để phát hành riêng lẻ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button